Blogi ja podcast

1662305495095_blogi1%20-%201-me.jpg
10.11.2022
Se, miten puhumme muusta elämästä, vaikuttaa siihen, mil­lai­se­na sen näemme. Tässä otteessa Enemmän kuin sapiens -kirjasta pohditaan ihmisen ja muiden eläinten so­si­aa­li­sia suhteita.
1662305495095_blogi1%20-%201-me.jpg
18.10.2022
Vie­ras­la­jien ai­heut­ta­ma haitta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­del­le yli­ko­ros­tuu mer­kit­tä­vim­piin uhkiin nähden. Se voi han­ka­loit­taa siirtymää sel­lai­seen kult­tuu­ri­seen muu­tok­seen, jota eko­krii­sin koh­taa­mi­nen edel­lyt­tää.
1662305495095_blogi1%20-%201-me.jpg
6.9.2022
Ihmisyys on mää­ri­tel­ty usein sen kautta, miten ihminen eroaa muista eliöistä. Ihmisen eri­tyi­syyt­tä ko­ros­ta­vat ker­to­muk­set antavat kuitenkin riit­tä­mät­tö­män kuvan to­del­li­suu­des­ta ja ovat eko­krii­sin keskeinen syy. Siksi niistä on luo­vut­ta­va.

Yh­teys­tie­dot

0400628292

sami.keto@gmail.com